DATE Detail Categories
27 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การ Update โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ Streaming for iPhone, iPad และ Android ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ประกาศ
18 พ.ค. 2563
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ
15 พ.ค. 2563
ประกาศ แจ้งระงับการบริการโปรแกรม MT4 เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 63 เวลา 05.00-19.00 น.
ประกาศ
15 เม.ย. 2563
งบการเงินบริษัทประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ประกาศ
9 ก.ค. 2562
การคำนวณหลักประกันกรณีปิดสถานะของสัญญาด้านใดด้านหนึ่งออกจากสถานะสัญญาแบบคู่ Spread
ประกาศ
8 ก.พ. 2562
การโอนเงินหรือชำระเงินเพื่อทำธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ